rok.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej  Woli, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola.
  2. Nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych czuwa Inspektor Ochrony Danych. Kontakt: iod.gops@ugzw.com.pl .
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Zduńska Wola  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Zduńska Wola  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  • rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: Marcin Cieślak
Data wytworzenia informacji:22 czerwca 2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 22 czerwca 2018 12:03
Ostatnio modyfikowane przez: Marcin Cieślak

417 wyświetleń